Tới lui gìn giữ phận người tu
Giờ khắc tồn tâm tránh bốn tù
Nhớ luyện trao dồi thường bốn buổi
Tịnh hành để thoát trốn diêm phù.
Diêm phù chốn ấy rất âm u
Mau lo tu luyện vẹt ngút mù
Nếu không sao đặng về tiên cảnh
Hưởng thú nhàn du hưởng thiên thu./.