Results 1 to 2 of 2

Thread: Tu thật chứng thật

  
 1. #1
  Join Date
  Apr 2005
  Posts
  60
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Tu thật chứng thật

  Tu thật chứng thật
  Thái-Tùng-Sơn

  Trong đàn cơ tại Thánh Tịnh An Tiên, Tý thời ngày mùng 01 rạng mùng 02 tháng 02 năm Đinh Mùi (11-03-1967), Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có dạy như sau :

  .................................................. ................................................. Chư hiền muội hãy vui vẻ và hãnh diện lên đi, vì đã trải qua mấy mươi năm đổi dời thế sự, biết bao nhiêu người hy sinh thân mạng vì Chánh Đạo, chánh nghĩa, mà cũng vô số kẻ tử biệt vì luật đào thải cặn bã của bánh xe luân. Trong đó có chư hiền muội, cũng trong xã hội ấy, trong những hoàn cảnh ấy, lại được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay, đó là một hãnh diện.
  Trong thời gian đó đã cỡi mở mọi điều thắc mắc, phàm thánh biện phân, để góp công góp sức cùng với tâm trí vào mọi sinh hoạt của bổn phận làm người công dân trong một nước, đó là hai điều hãnh diện.
  Cũng trong thời gian đó, chư hiền muội đã vượt lên khỏi bức màn ngăn cách vì khác biệt Tôn giáo, Đạo giáo với Chi Phái. Mặc dầu đang hành đạo trong khuôn khổ của một Giáo Hội, nhưng tâm tư vẫn cỡi mở và đón chờ một ngày Tam Giáo Đồng Nguyên, Vạn Giáo Nhứt Lý, đó là ba điều hãnh diện.
  Cũng trong thời gian đó, chư hiền muội đã khéo léo sắp xếp gia nội, giăng tay đón lấy sứ mạng cao cả, giúp thế độ đời, đó là bốn điều hãnh diện.
  Còn một điều thứ năm nữa thì hoàn tất sứ mạng của người tu, đó là Tánh Mạng Song Tu " !
  Nếu tu Tánh không tu Mạng cũng không được. Nhược bằng tu Mạng thiếu tu Tánh cũng chẳng xong. Hãy cố gắng vươn lên để làm chủ bản tâm, tập rèn bản tánh, kềm chế lục dục, rào đón thất tình, học đòi theo gương các hàng Phật Tiên Thánh Thần. Có được những đức tánh của các bậc đó mới có thể trở thành Thần Thánh Tiên Phật.
  Ví như muốn được quả dưa, phải gieo hột dưa, vun phân tưới nước cây dưa, chắc chắn một ngày nào đó sẽ hái được quả dưa. Nhược bằng, đem gieo hột ớt, hột cà, thì không mong gì hái được trái đào, trái bưởi.
  Hãy tu đi, tu cho thiệt, hành cho thiệt, nghĩ cho thiệt, nói cho thiệt, rồi sẽ đắc vị chắc thiệt.
  Tu đâu cũng được, không lựa là tìm kiếm nơi nào..................
  .................................................. ..................................................

  Trong lời dạy chí tình của Đức Quan Âm Bồ Tát trên đây, có hai bài học rất liên quan mật thiết với nhau . Đó là :
  1.- Tánh Mạng Song Tu.
  2.- Hãy Tu cho thiệt.... rồi sẽ đắc vị chắc thiệt.


  Trước khi đem ra nghiên cứu học hỏi hai đề tài nói trên, thiết nghĩ chúng ta cũng nên tìm lý do vì sao mà Ơn Trên nói như vậy, và dạy như vậy ?.
  Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bảo rằng :
  Hãy tu đi, tu cho thiệt, nghĩ cho thiệt, nói cho thiệt, rồi sẽ đắc vị chắc thiệt.
  Suy nghĩ về câu nói này, chúng ta phân ra từng đoạn để tìm giải lý, hay là câu đáp.

  1.- Hãy Tu đi !

  Tại sao Ngài lại nói như vậy ? Đã là tín đồ Cao Đài, khi nhập môn cầu Đạo thì đã quyết định vào đường tu hành rồi. Tuy nhiên nếu xét cho thật kỹ thì chúng ta sẽ thấy :
  - Có người vào cửa Đạo mà không tu, bởi vì họ hiểu chữ "Tu " một cách lệch lạc . Họ cho rằng :
  - Thượng Tượng Thầy, tứ thời tụng niệm, ngày Sóc ngày Vọng thì đi Thánh Thất, làm đủ đầy bổn phận của một tín đồ đối với Tòa Thánh, Hội Thánh, như vậy là có công tu...
  - Gìn giữ đầy đủ Ngũ Giới cấm, Tứ Đại Điều Qui, hắc cân bạch y tề chỉnh, Thánh ngôn, Thánh giáo thuộc làu làu, như vậy tưởng là có hạnh tu.
  - Một lòng một dạ thờ Thầy mến Đạo, không khi nào có ý nghĩ theo đường lối của một Tôn Giáo nào khác, như vậy tưởng là trọn "Tính Thành " với Đạo Thầy rồi.
  - Lo xây cất Thánh Thất, Thánh Tịnh, qui tụ đông đảo bổn Đạo tín đồ để cho cơ Đạo càng ngày càng bành trướng, càng thêm thinh thế trong nước và ngoài nước. Như vậy là thương Thầy mến Đạo rồi.
  Đối với những lối Tu như trên, chúng ta có câu đáp như sau:

  Ai vào cửa Đạo, hãy tu đi !
  Đi học phải hành để dự thi
  Bài học Phật Tiên suy thấu đáo
  Đổi phàm ra Thánh kịp theo Thầy !

  Theo Thầy thì phải sửa mình
  Thờ Thầy phải biết giữ gìn "Tánh Linh "
  Tứ thời tụng niệm Thánh kinh
  Phải thông nghĩa lý sửa mình sạch trong.
  Sạch phàm tánh, nhẹ tấm lòng
  Thân tâm trong sạch bụi hồng chẳng đeo.
  Gương Tiên Phật, hãy làm theo
  Đến Chùa đến Thất mà gieo duyên lành.
  Ngọc-Hoàng là Đấng vô danh
  Thờ Thầy chớ có háo tranh lợi quyền.
  Giữ gìn giới cấm cần siêng
  Tức là gieo hạnh Phật Tiên thoát phàm.
  Ấo mão tề chỉnh do tâm
  Thánh ngôn , Thánh giáo siêng tầm lý sâu.
  Thờ Thầy một dạ trước sau
  Đạo Thầy Chơn-Lý có đâu hẹp hòi.
  Đại Đồng Vũ-trụ sáng soi
  Vạn linh sanh chúng một nòi tánh linh.
  Đừng đóng cửa giữ Đạo mình
  Chấp mê hình thức chóng kình tha nhân.
  Thờ Thầy đừng dễ, đừng lờn,
  Tâm Trời , tánh Phật mới hơn thế thường.
  Hãy tu đi ! Đạo tinh tường
  Mới không hổ thẹn hiền nhơn con Thầy.
  Tòa Thánh nơi "Tâm " đắp xây,
  Là nơi thanh khiết thờ Thầy tối cao.
  Sửa phàm ra Thánh cho mau
  Dùng tâm đạo đức đổi màu thế gian.
  Nêu cao phẩm chất "Nhơn Hoàng "
  Biểu dương "Thánh Đức " dẫn đàng chúng sanh.
  Ngọc Hoàng là Đấng vô sanh.
  Có đâu chọn lối hữu hình thế gian ?

  Thế gian vào Đạo chẳng lo tu,
  Phàm tánh hoang mang, trí mịt mù,
  Chẳng xét đường tu cho chánh đáng,
  Linh hồn chậm tiến khổ muôn thu.

  2.- Tu cho thiệt :

  Tại sao Ngài bảo tu cho thiệt ? Nói như thế chắc có ngụ ý rằng có người tu dối, tu có lệ có chừng, hoặc là miệng nói tu mà tâm chưa tu ?.
  Chúng ta suy nghĩ thật kỹ lời dạy của Phật Quan Âm, thì quả thấy rằng hiện nay trong các cửa Tôn giáo, người ta tu dối rất nhiều
  bởi vậy cho nên mới có những trận giặc Tôn Giáo. Họ chém giết nhau tàn nhẫn hơn ma vương ác quỉ. Những cách tu đó người ta gọi là "Bàng Môn Tả Đạo ".
  Trong nội bộ Tôn Giáo Cao Đài, chưa có xảy ra trạng huống đau buồn đó, nhưng mà mầm móng tranh chấp, chống đối, khuynh loát, chia rẽ nhau vẫn còn trầm trọng. Người ta cứ đề xướng lên những phong trào "Qui Nhứt, Thống Nhứt, Hiệp Nhứt " biết bao nhiêu năm rồi, mà tình trạng chia rẽ vẫn còn tồn tại mãi.
  Thế có phải tại vì tín đồ vào Đạo mà tu chưa thiệt hay chăng ?.
  Đối với những lối tu chưa thiệt như trên, chúng ta có câu đáp như sau :
  Một đời phát nguyện quyết lo tu,
  Vào cửa Đạo Thầy phá trí ngu
  Tánh Mạng song tu, tu rốt ráo
  Mới mong cổi sạch lớp phàm phu.

  Phàm phu mong đến cửa Trời,
  Phải mau sửa đổi cuộc đời khổ đau.
  Tu tánh lòng phải sửa trau.
  Tật hư, nết xấu mau mau sửa liền.
  Thân dơ tắm gội cần siêng
  Tánh dơ gây lắm nỗi phiền cho thân.
  Sao không tẩy sạch trược trần ?
  Để cho tâm tánh được phần thanh cao.
  Tánh mình, mình chẳng biết sao ?
  Tánh người mình chấp cơ cầu trớ trêu !
  Thế gian tội ác gây nhiều,
  Đều do cá tánh làm điều bất minh.
  Mình thương mình, tự sửa mình
  Sửa mình đem tánh đem tình về "Tâm "
  Tâm thanh tịnh, tánh nhủ thầm,
  Tu tâm sửa tánh gieo mầm Phật Tiên.

  Tu cho thiệt sửa cần siêng
  Tâm phàm, tánh tục, sửa riêng khó gì.
  Âm thầm đánh thức lương tri,
  Theo Thầy chí quyết thực thi đạo mầu.
  Hằng ngày xét tánh sửa trau,
  Cho thanh, cho nhẹ, cho cao, cho bền
  Tu cho thiệt, sửa cho nên,
  Cửa Tiên nhà Phật ghi tên muôn đời.
  Hãy tu cho thiệt ai ơi !.

  3.- Hành cho thiệt :


  Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bảo : Tu thì phải tu cho thiệt, hành cho thiệt, thế có nghĩa là :
  - Có kẻ tu mà chưa hành, hoặc là có hành, mà hành chưa thiệt Vậy chúng ta tìm câu đáp cho vấn đề "Hành cho thiệt " được nêu ra đây :
  Tu hành, hai chữ, nghĩa sâu xa,
  Có thiệt lòng tu nghĩ mới ra,
  Tu thiệt, thiệt hành cho đúng Pháp;
  May ra đắc Đạo, thoát Ta-Bà.

  Ta-Bà Đạo nọ, Đạo kia,
  Nói tu, tu mãi, chưa lìa vọng tâm.
  Hành cho thiệt, Đạo cao thâm,
  Thiệt tu, thiệt chứng, khỏi lầm Bàng Môn.
  Con người có xác, có hồn,
  Thiệt tu : Tánh Mạng, bảo tồn cả hai.
  Tánh là căn bản Như Lai,
  Nương vào Mạng-Lý học bài thế Thiên.
  Tánh tu mới rõ diệu huyền,
  Mạng tu mới đạt Tiểu Thiên siêu phàm.
  Hành đạo, kiến tánh, minh tâm,
  Hành đạo : thanh lọc xác phàm hậu-thiên.
  Hành đạo :dẫn tánh qui nguyên,
  Hành đạo khai mở hậu thiên thoát phàm.
  Tiên Thiên, hiệp Ngũ, qui Tam,
  Mở khai "Huyền Khiếu " mới làm Chơn Nhơn.
  Hành cho thiệt, đắc Linh-đơn
  Tam thừa, cửu chuyển, chẳng sờn chí tu.
  Hành cho sạch chất phàm phu,
  Cổi phàm vào Thánh muôn thu vững bền.
  Hành cho thiệt, Đạo mới nên,
  Hành không đúng phép xuống lên cõi trần.
  Có thân phải biết thương thân !


  4.- Nghĩ cho thiệt :


  Ngoài các vấn đề hãy tu đi, tu cho thiệt, hành cho thiệt, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát còn bảo : Nghĩ cho thiệt, tại sao vậy ?.
  Chúng ta hãy tìm câu đáp cho vấn đề "Nghĩ cho thiệt ".

  Người tu tưởng nghĩ phải chơn thành,
  Khử trược tấm lòng, Tánh mới thanh,
  Sạch chất phàm phu ra chất Thánh,
  Chơn Như diệu giác đắc vô sanh.

  Vô sanh, ngọc quí của Thầy
  Nỡ nào lại để dạn dày gió sương ?
  Nghĩ sao tâm thức tinh tường,
  Nghĩ sao cho đúng chánh đường Đạo Cao !
  Nghĩ cho thiệt, ấy lẽ nào ?
  Nghĩ rằng :đời lắm khổ đau bể trần.
  Nghĩ rằng : may được tấm thân,
  Âm Dương ThĐn Khí, đủ phần thiêng liêng.
  Nghĩ rằng :guồng máy diệu huyền
  Biết phương tu luyện thành Tiên thoát phàm.
  Nghĩ rằng : Đạo vốn do tâm,
  Tâm lành, Tánh sáng, khỏi tầm đâu xa.
  Nghĩ rằng :Tâm Phật, tâm ma,
  Chủ ìng thức giác, chánh tà biện phân.
  Nghĩ rằng : chánh ấy Nguơn Thần.
  Tà là một lũ gian thần trớ trêu.
  Nghĩ rằng : Tu chẳng đánh liều,
  Thực hành "Chánh Pháp " mới siêu Chơn Thần
  Nghĩ rằng : Đạo ở nơi thân,
  Bỏ thân tầm Đạo mất phần tánh linh.
  Nghĩ rằng :thiệt tu cho mình,
  Sửa tâm, sửa tánh, sửa tình sạch trong.
  Qui tâm cho tận đáy lòng,
  Mới là giác ngộ "Chơn Không Diệu Đề "

  5.- Điểm thứ năm mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lưu ý người tu là phải "nói cho thiệt " Tại sao vậy ?

  Chúng ta hãy tìm câu đáp :

  Người tu phải biết dụng "Chơn Ngôn "
  Lời thiệt, ý chơn, tự cõi lòng,
  Chơn Tánh, chơn Tâm, qui Đạo Pháp
  Mất chơn, mất chánh, đọa linh hồn.

  Linh hồn vốn thiệt con Thầy,
  Vì chưa thanh tịnh xuống đây học hành.
  Nói cho thiệt : hồn vô danh,
  Vào thân phàm tục trở thành "giả nhơn "
  Nói cho thiệt : chí không sờn,
  Hạnh Tiên, nết Phật mới hơn thế thường .
  Nói cho thiệt, lý tinh tường,
  Tu môi tu mép theo đường quỉ ma.
  Nói cho thiệt : phân chánh tà,
  Chánh ngôn, chánh ngữ mới là chánh tu.
  Nói cho thiệt : chẳng âm mưu
  Gạt dân, dối thế tội sâu khó lường.
  Nói cho thiệt :mở "Tình thương "
  Thương Thầy, thương Đạo, thương luôn kẻ thù.
  Nói cho thiệt : phải công phu
  Phàm tâm tận tuyệt chữ tu mới mầu.
  Nói cho thiệt : khỏi vọng cầu,
  Tâm sanh nhứt niệm, Thầy đâu xa mình.
  Nói cho thiệt : tự tâm kinh,
  Chủ ìng xuất hiện tánh linh siêu phàm.
  Lời nói, ý tưởng, việc làm,
  Ba điều thành thiệt, Phật Tâm rỡ ràng.
  Chơn ngôn, mật ngữ, cao sang,
  Xuất ngôn chơn chánh độ hàng chúng sanh.
  Rán tu cho trọn tất thành,
  Ngàn năm muôn kiếp lưu danh Tiên Đài.

  6.- Điểm thứ sáu và điểm chót mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lưu ý người tu là : "Tu thế nào.... cho đắc vị chắc thiệt ".
  Chúng ta thử tìm câu đáp cho vấn đề nầy :

  Tu đi ! cho thiệt mới là tu,
  Nói, nghĩ, hành, chơn chánh, trượng phu.
  Đắc vị rõ ràng không ảo tưởng
  Công trình, công quả với công phu.

  Công phu hành đạo khó khăn,
  Có đâu đáy biển mò trăng suốt đời ?
  Tu đi, tu thiệt, thảnh thơi,
  Hành đi cho thiệt, tỏ ngời đạo tâm.
  Nói đi cho thiệt chẳng lầm,
  Nghĩ đi cho thiệt, cứ tầm nơi ta.
  Phân hai tâm Phật, tâm ma,
  Bỏ tà theo chánh mới là quang minh.
  Phật Bà dạy dỗ tận tình,
  Tam Kỳ Phổ Độ cứu sinh giải nàn.
  Hảo Nam Bang, Hảo Nam Bang
  Phật Tiên giáng thế, Niết Bàn mở khai.
  Tối cao Giáo Chủ là Thầy
  Lập thành Thánh Đức Cao-Đài Thượng Nguơn.
  Người tu, tu thiệt thuần chơn,
  Hành đi cho thiệt phục huờn tánh linh,
  Nghĩ sao cho thiệt chí tình,
  Nói sao cho thiệt tự mình mở khai.
  Tu thiệt đắc vị không sai
  Căn Tiên, cốt Phật có tài thế Thiên.
  Quốc Đạo qui tụ nhơn hiền,
  Tân-dân Minh-đức Pháp-quyền cứu dân.
  Rán tu cho rạng kiếp trần,
  Thừa cơ ân xá lãnh phần phước duyên.
  Đê đầu cảm tạ Hoàng Thiên,
  Cám ơn Phật Mẫu kiền-thiền rước đưa.
  Tín đồ giữ vẹn muối dưa,
  Lời Tiên tiếng Phật thượng thừa tiếp thu./.  Thái-Tùng-Sơn

 2. #2
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  13
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Tu thật chứng thật

  Bài của THAI_TUNG_SON rât hay !!! tôi mong rằng các bạn trong đệ tử Cao Đài hãy luôn luôn cố gắng và trọn đức tin thì sẽ có thành tựu nhu THÁI_TÙNG_SƠN đã nói trên.Chúc các bạn tu cho thành chánh quả để làm rạng danh thầy Cao Đài của chúng ta.

  "PHÀM TÂM TỬ ĐẠO TÂM SANH"

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •