Xin mời pàcon ghé vào quan coi

Có chú rùa mới hay ghê


Fruits Basket 19 - 1
Prat:1


<div><object width="625" height="550"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/1g3L9JbRg8ECWheFp"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/1g3L9JbRg8ECWheFp" type="application/x-shockwave-flash" width="625" height="550" allowfullscreen="true"></embed></object><br />