théc méc thì vào đây mà coi topic tạm closed tại gì TL làm biếng post lại lém