PDA

View Full Version : coi bộ Do Thái sắp hết thời như VNCH rầu hénLeKhaPieu
01-17-2016, 11:12 PM
Do Thái hết tiền mướn mỹ giờ qua mướn nga coi bộ Do Thái hơi bị hẽo đó hén

LeKhaPieu
01-17-2016, 11:22 PM
coi bộ nếu nhắm hỗng đũ tiền trã cho nga thì đi mướn tiếp ông cà ri nị ấn độ dô đánh phụ hén, do thái giàu thiếu gia ỡ mỹ Wall Street, làm phim ỡ Hollywood thiếu cha gì, trã lương cho lính mỹ đánh thuê ỡ Iraq Afgan đánh hỗng nỗi bây giờ đến phiên kéo nga qua Syria coi bộ nga ỡ lâu cũng chiệu hỗng nỗi coi bộ do thái sắp thúi hẽo