PDA

View Full Version : Giiới thiệu sách: Tiền Duyên Hậu Kiếp - Nguyễn Quang Đứchienchanh
06-12-2014, 04:55 PM
.Kính mời tham dự buổi giới thiệu tuyển tập truyện ngắn
Tiền Duyên Hậu Kiếp
Tác giả: Nguyễn Quang Đức
(http://pppre.s3.amazonaws.com/2a1a7c8b271371fd/09a25cb6a7884891ab7ba87202bcd643.jpg)http://pppre.s3.amazonaws.com/2a1a7c8b271371fd/09a25cb6a7884891ab7ba87202bcd643.jpg (http://pppre.s3.amazonaws.com/2a1a7c8b271371fd/09a25cb6a7884891ab7ba87202bcd643.jpg)


http://pppre.s3.amazonaws.com/2a1a7c8b271371fd/3c8fd0ce7e3e40aaaf596aa8f6818aa4.jpg (http://pppre.s3.amazonaws.com/2a1a7c8b271371fd/3c8fd0ce7e3e40aaaf596aa8f6818aa4.jpg)http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/vectorinka/vectorinka1110/vectorinka111000037/10812375-open-book-with-color-splash.jpg (http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/vectorinka/vectorinka1110/vectorinka111000037/10812375-open-book-with-color-splash.jpg)
.