PDA

View Full Version : Hà chính mãnh ư hổhienchanh
04-26-2014, 03:59 PM
.


Hà chính mãnh ư hổ


Đức KhổngTử khi sang nước Tề, đi qua núi Thái Sơn, thấy một người đàn bà khóc ở ngoài đồng, nghe thê thảm lắm. Ngài nói rằng:

“ Ngưòi đàn bà này xem như trong nhà có trùng tang” .

Rồi sai thày Tử Cống đến hỏi. Người đàn bà thưa rằng:

- Ở đây lắm hổ, bố chồng tôi đã chết vì hổ, chồng tôi đã chết vì hổ, bây giờ con tôi lại chết vì hổ nữa. Thảm lắm ông ạ!

Thày Tử Cống bảo:

“ Thế sao không bỏ chỗ này đi ở chỗ khác?

Người đàn bà nói :

“ Tuy vậy nhưng ở đây chính sách quan trên không đến nỗi hà khắc tàn bạo như các nơi khác.”

Thầy Tử Cống đem chuyện thưa lại với Đức Khổng Tử.

Đức Khổng Tử nói: “ Các ngươi nhớ đấy: chính sách hà khắc khốc hại hơn là hổ.”

LỄ KÝ

Lời bàn:

Người đàn bà ở một nơi lắm hổ, , hổ ăn thịt mất bố chồng, mất chồng lại mất con, đáng lẽ phải bỏ nơi ấy mà đi nơi khác. Nhưng không là tại làm sao? Tại người đàn bà cho các nơi khác là hà khắc dữ hơn là hổ.

ÔI! Hổ có hại chỉ một số ít người, chớ hà chính hại cả muôn dân; hổ có hại chỉ hại một phương, chớ hà chính hại cả toàn quốc; hổ hại còn có bẫy, cạm trừ bỏ được, chớ hà chính hại, trừ bỏ rất khó lòng.

Thật vậy, kẻ dùng hà chính hại dân đã dữ quá hổ, lại còn bao nhiêu thần tử bè cánh, phần mượn oai hổ đi ăn thịt người. Hà chính một khi từ bỏ được thì thì dân cũng đã điêu tàn và nước cũng đã hao kiệt.

Vậy ai có chút quyền chính trong tay mà chẳng nên lấy câu: “ HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỔ” để làm câu cảnh giới thống thiết cho dân tộc được nhờ ư!

Theo Cổ học Tinh hoa