PDA

View Full Version : Cần gấp nữ trẻ bột, gel, kinh nghiệmttamdung
06-17-2012, 08:29 PM
ANAHEIM. Cần gấp nữ trẻ
bột, gel, kinh nghiệm, TCN,
facial, waxing. Full-time.
Lương $550 & up. Good tips.
Có bao lương. Cách Bolsa 15'
Liên lạc 714-999-6829 hoặc 714-260-3731