PDA

View Full Version : Tiệm nails vùng San Pedro cần thợ nữ kinh nghiệmttamdung
06-17-2012, 08:26 PM
Tiệm nails vùng San Pedro
cần thợ nữ kinh nghiệm, biết
làm bột pink & white & wax.
Bao lương nếu cần, đi chung
với chủ.
Điện thoại 310-464-0696