PDA

View Full Version : Cần thợ Nữ xuyên bang K/N bột, làm luôn TCNttamdung
06-08-2012, 02:01 PM
Cần thợ Nữ xuyên bang K/N
bột, làm luôn TCN. Vợ chồng
OK. Bao $800-$1,000/tuần.
Và cần thợ chân/tay nước.
Bao lương hoặc ăn chia.
Khách trắng, tip hậu.
310-447-8395