PDA

View Full Version : TP Canton, bang Illinois, cần gấp thợ nữ có bằngttamdung
05-28-2012, 10:46 AM
TP Canton, bang Illinois, cần
gấp thợ nữ có bằng, có KN
bột or tay chân nước. Bao
lương cao (theo KN), có
phòng riêng.
L/L: Henry 309-649-1644 714-489-1105