PDA

View Full Version : Cần thợ xuyên bang kinhttamdung
05-28-2012, 10:44 AM
Cần thợ xuyên bang kinh
nghiệm P&W, thợ nữ chân
tay nước giỏi. Bao lương
$1,100 -> $1,300/tuần trên
chia 6/4. Tiệm Mỹ trắng
100%.
920-713-2384 920-713-0115