PDA

View Full Version : ANAHEIM Cần thợ nữ bộtttamdung
05-28-2012, 10:41 AM
ANAHEIM
Cần thợ nữ bột, gel kinh
nghiệm, làm luôn tay chân
nước, facial, waxing, làm 5
hoặc 6 ngày. Lương $500
&up, good tip. Cách Bolsa
15'.
714-260-3731 714-999-6829