PDA

View Full Version : Tiệm cách Bolsa 3h30' cần thợttamdung
05-23-2012, 01:45 PM
Tiệm cách Bolsa 3h30' cần thợ gấp bao$600-$800 trên 6 ngày, hơn chia. Tùy theo khả năng, vùng trắng. Cần thợ kinh nghiệm hoặc không kinh nghiệm. LL: 510-695-4739