PDA

View Full Version : Tiệm đông khách cần thợ chây tay nướcttamdung
04-23-2012, 03:51 PM
Tiệm đông khách cần thợ chây tay nước giỏi. Tiệm ít thợ lương cao, tip hậu. Nếu cần sẽ bao lương. Biết lái xe. Gọi Jennifer 310-329-6743 cell 310-848-9875